Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион (ЦРППР) е основан од единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на Пелагонискиот плански регион – Битола, Прилеп, Крушево, Ресен, Демир Хисар, Могила, Новаци, Кривогаштани, Долнени, и има својство на правно лице.

ЦРППР ја изготвува предлог-програмата за развој на Пелагонискиот плански регион и предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион.

ЦРППР подготвува предлог-проекти за развој на Пелагонискиот плански регион и за подрачјата со специфични развојни потреби, ги координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за развој на Пелагонискиот планскиот регион, ги реализира проектите за развој и врши промоција на развојните можности на Пелагонискиот планскиот регион.

ЦРППР обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на Програмата за развој на Пелагонискиот планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот развој, дава стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготовката на нивните програми за развој и обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој.

Исто така, ЦРППР ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на Пелагонискиот плански развој и спроведува проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската унија и други меѓународни извори.

ЦРППР врши и стручни и административно-технички работи за потребите на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.

http://www.brr.gov.mk/Legistativa.aspx

Мисија и Визија

Визијата на ЦРППР за 2015-2019 година е – Пелагонискиот регион е образовен, културен, туристички, спортски и економски конкурентен регион, со развиена инфраструктура, перспектива за младите и социјална сигурност на населението. 

Мисијата на ЦРППР  за 2015-2019 година е – Обезбедување рамномерен развој на Пелагонискиот регион, со оптимално користење на ресурсите, локална и регионална соработка, меѓународна афирмација и континуирано следење на иновативни технологии и знаења. 

Организациска постевеност

Вработени

user

м-р Гого Видимче

Раководител на ЦРППР
user

м-р Наташа Козарова

Раководител на одделение за општи и административни работи и финансии
user

Јосиф Балтов

Раководител на одделение за јавни набавки
user

Бојан Бојкоски

Раководител на одделение за меѓуопштинска соработка и регионален развој
user

Јасмина Степановска

Координатор во одделение за меѓуопштинска соработка и регионален развој
user

Рубин Николоски

Раководител на одделение за имплементација на проекти
user

Владимир Величковски

Раководител на одделение за поддршка на бизнис секторот

Поранешни Раководители на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион

  • Емилиа Ѓероска – 2010 – 2018